fbpx
English English

 

כל התמחור המפורסם חייב להתאים או לחרוג מהמחיר המופיע עבור כל מוצר בעמודה "MAP" כפי שנמסר לעוסק במחירון העדכני והזמין ביותר המסופק על ידי tvONE או נציגיו.

 • המחירים המפורסמים יוגדרו כמידע מחיר גלוי או שנוצר באופן אוטומטי, שיכלול אך לא מוגבל ל:
  • חומר מודפס המכיל מידע על מחיר tvONE
   • פרסום תצוגה בכל פרסום כפי שנרכש והוצב על ידי סוכני המשווק או המשווקים.
   • דיוור ישיר שפותח ומופץ על ידי סוכני משווק או משווקים.
   • כל מידע מודפס וזמין בפומבי המסופק על ידי סוכני המשווק או המשווקים.
  • מדיה אלקטרונית המציגה מידע על מוצרי tvONE
   • אתרי אינטרנט המופעלים על ידי סוכני מפיץ או משווקים.
   • פורומים מקוונים של קניות ציבוריות או מדריכי מחירים. זה יכלול מחירים המוצגים בדפי "עגלת קניות" או "קופה".
   • הנחות שנוצרו באופן אוטומטי וזמין לציבור מכל סוג שהוא.
 • תרופות
  • tvONE שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הזמנה או חלק מכל הזמנה.
  • ניתן להשוות מוצרים בהזמנות רכישה של משווקים לאתרים המקוונים ולפורטלי המכירה של המשווק. במידה ומוצר כלשהו באתר או בפורטל המכירה המוצג יופיע כמפורסם בהמשך למחיר המינימלי של tvONE, TVONE רשאי לסרב למלא את ההזמנה או את פריט השורה הספציפי בהזמנה.
  • רמת ההנחות ברכישת המשווק עשויה להיות מופחתת ללא הודעה מוקדמת ותחול מיד מיום אישור אי התאמת מדיניות MAP על ידי סוכני tvONE או סוכני tvONE.